Huishoudelijk Regelement


Artikel 1

Bestuursbesluiten zijn bindend voor de leden en blijven van kracht, totdat deze door het bestuur worden ingetrokken of door de algemene ledenvergadering worden vernietigd.


Artikel 2

Bestuursvergaderingen en vergaderingen van andere organen van de vereniging (commissies) zijn in beginsel toegankelijk voor alle leden en andere belangstellenden, tenzij het bestuur of het statuut over de te houden vergadering anders oordeelt.


Artikel 3

Tot de taken van de voorzitter behoren:
a. het leiden van de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen
b. het optreden als vertegenwoordiger van de vereniging
c. het stimuleren van de doelstellingen van de vereniging en het nemen van initiatieven daartoe
d. het ondertekenen van de notulen en andere stukken, wanneer dit wordt vereist


Artikel 4

De taken van de voorzitter worden bij diens verhindering waargenomen door een bestuurslid. De vervanger wordt op ad-hoc basis benoemd.


Artikel 5

Tot de taken van de secretaris behoren:
a. het bijhouden van de notulen van de bestuursvergaderingen en van de algemene ledenvergadering.
b. het zorgdragen voor het tijdig bijeenroepen van de bestuursleden en de leden voor een vergadering
c. het voeren van alle correspondentie van de vereniging.
d. het bijhouden van de ledenadministratie
e. het houden van kopie van alle stukken die de vereniging verlaten.


Artikel 6

Tot de taken van de penningmeester behoren:
a. het beheren van alle gelden van de vereniging
b. het bijhouden van alle inkomsten en uitgaven in een boekhouding
c. het op de algemene ledenvergadering uitbrengen van een financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar in de vorm van een balans en een staat van baten en lasten
d. het opstellen van een begroting voor het volgend verenigingsjaar
e. de verplichting aan het eind van het verenigingsjaar en bij tussentijds aftreden, binnen één maand de boeken en bescheiden te overleggen aan de kascommissie en deze alle gevraagde inlichtingen te verstrekken


Artikel 7

De leden hebben recht op:
inzage in stukken over het beleid en de financiële situatie van de vereniging.
Het verzoek tot inzage dient 14 dagen van tevoren schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris.


Artikel 8

De vereniging kent een regulier lidmaatschap:
a. de leden van de vereniging zijn ingedeeld in twee categorieën, behoudens de in artikel 9 genoemde bijzondere leden:
        • jeugdleden: leden tot 18 jaar, dat wil zeggen alle leden die op 31 augustus van een kalenderjaar nog geen 18 jaar zijn.
        • seniorleden: leden die niet voldoen aan het criterium van jeugdlid
b. leden die een periode van minimaal 3 maanden, de maanden juli en augustus hiervan uitgesloten, door een geldige reden (voor andere gevallen dan lichamelijke redenen te bepalen door het bestuur) geen badminton kunnen spelen, kunnen zich bij het bestuur schriftelijk aanmelden als slapend lid. Na acceptatie door het bestuur geldt een aangepaste (lagere) contributie zoals vastgesteld in de ledenjaarvergadering.
c. voor huishoudens waarin meer dan twee personen lid zijn van de vereniging, geldt een korting van 50% op het contributietarief voor het derde en daaropvolgende goedkoopste lid (of leden); hierbij zijn bijzondere lidmaatschappen en slapende leden uitgesloten.


Artikel 9

De vereniging kent een bijzonder lidmaatschap:
a.  toelating tot het bijzondere lidmaatschap wordt via een bestuursvergadering bekrachtigt.
b.  toelating tot het bijzondere lidmaatschap is alleen opengesteld voor meerderjarige natuurlijke personen die een bijzondere toegevoegde waarde voor de vereniging hebben of langere tijd hebben gehad.
c.  het contributietarief voor deze bijzondere leden wordt door de ledenvergadering vastgesteld en bedraagt een vast percentage van het reguliere seniorenlidmaatschap.


Artikel 10

De vereniging kent een vijfrittenkaart en introductiekaart:
a. de vijfrittenkaart en introductiekaart biedt de mogelijkheid om voor personen van wie in redelijkheid geen volwaardig lidmaatschap verwacht mag worden toch binnen beperkende voorwaarden mee te spelen op een speelavond
b.  toelating tot de vijfrittenkaart en introductiekaart wordt in beginsel via een bestuursbesluit bekrachtigd
c. onder de beperkende voorwaarden moet in ieder geval worden verstaan een beperking tot vijf keer spelen (vijfrittenkaart) of een onbeperkt aantal keer binnen een beperkte termijn van maximaal twee maanden.
d.  een vijfrittenkaart mag niet vaker dan twee keer per jaar aan dezelfde persoon worden toegekend zonder voorafgaande instemming door het bestuur.
e.  een vijfrittenkaart verliest automatisch na één jaar na afgifte haar geldigheid.
f.  een vijfrittenkaart is niet persoonsgebonden en mag ook gebruikt worden om introducées mee te nemen door seniorleden; het seniorlid is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling en betaling van de vijfrittenkaart.
g. de vijfrittenkaart- en introductiekaarthouders zijn verplicht gevraagd en ongevraagd de kaart te tonen en af te laten tekenen door een van de bestuursleden; indien er geen bestuursleden aanwezig zijn, dient het gebruik zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 24 uur, schriftelijk bij het secretariaat gemeld worden
h. het tarief voor de vijfrittenkaart en introductiekaart wordt door de ledenvergadering vastgesteld.


Artikel 11

De vereniging kent introducées:
a. introducées zijn personen die bij hoge uitzondering meekomen met een lid om een keer te komen spelen, zonder als doel tehebben lid te worden van de vereniging
b. het lid is verantwoordelijk voor de administatieve afhandeling en betaling van de vijfrittenkaart; hiertoe moet de aanwezigheid vande introducée zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 24 uur, schriftelijk bij het secretariaat gemeld worden.
c. bij betaling middels incasso, zal de bijdrage bij de eerstvolgende gelegenheid worden geïnd; bij andere betalingen moet debijdrage binnen twee weken onder vermelding van datum en naam introducée worden voldaan
d. het tarief voor introducées wordt door de ledenvergadering vastgesteld.


Artikel 12

De vereniging kent commissies en werkgroepen:
a. een commissie of werkgroep kent een specifieke taak, zoals vastgesteld door het bestuur
b. het bestuur is bevoegd uit de leden van de vereniging commissies en werkgroepen te benoemen
c. een commissie of werkgroep staat onder leiding van en is verantwoording verschuldigd aan het bestuur


Artikel 13

Voor het betalen van de bonds- en verenigingscontributie en andere bijdragen geldt:
d. de leden betalen bij aanvang van het lidmaatschap inschrijfgeld.
e. de bondscontributie en -bijdragen zijn verrekend met de reguliere contributietarieven.
f. de leden betalen de verenigingscontributie per kalenderkwartaal
g. voor de betaling wordt er gebruik gemaakt van automatische incasso, waarbij de incasso in de tweede maand van de lopende contributieperiode wordt uitgevoerd
h. voor leden die geen incasso-machtiging kunnen of willen verstrekken, bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan de contributieperiode zelf de contributie middels overschrijving te voldoen; hiervoor is instemming door het bestuur noodzakelijk.
i. voor andere bijdragen kunnen afwijkende afspraken worden vastgesteld door het bestuur.


Artikel 14

Opzegging van het verenigingslidmaatschap:
a. is per kwartaal mogelijk.
b. de opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat en dient voor de 15e van de maand voorafgaand aan de eerste maand van het kwartaal in het bezit te zijn van het secretariaat.
c. bij een opzegging binnen een jaar worden de resterende termijnen voor de bondscontributie alsnog in rekening gebracht.


Artikel 15

De volgende reglementen vallen onder het HR:
a. Gedragsreglement Nibac’79
      • In dit reglement zijn de gedragsregels vastgelegd waaraan de leden van de vereniging zich te houden hebben en de werkwijze van het bestuur alsmede de sancties cq strafmaatregelen.
      • Het gedragsreglement wordt vastgesteld door de ledenvergadering; bij het vaststellen van nieuwe richtlijnen komen oudere richtlijnen automatisch te vervallen.
b. Reglement LKC
      • In dit reglement is het doel, de besteding van reserves, de deelname, de organisatie, de werkwijze en de financiële verantwoording van de lottokascommissie vastgelegd
      • Het reglement LKC word vastgesteld door de ledenvergadering; bij het vaststellen van nieuwe richtlijnen komen oudere richtlijnen automatisch te vervallen. 


Artikel 16

Slotbepaling
a. Wijziging Huishoudelijk Reglement
     • Het Huishoudelijk Reglement kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene ledenvergadering.
     • Een wijziging is aangenomen als tenminste twee-derde van het aantal uitgebrachte stemmen de wijziging ondersteunen.
b. In alle gevallen, waarin de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement en de onder artikel 15 in het Huishoudelijk Reglement genoemde reglementen niet voorzien of onduidelijk zijn, beslist het bestuur. Het bestuur legt over deze beslissing verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.